clwong 於 2008 年 7 月 30 日 上載

一起走過的日子

Daddy 問 : " 亞女, 你大過咗想做的乜呀."
女答 : " 唔知哩.....等第時大個咗先算啦."

8
讚好
1.4k
瀏覽
8
回應
clwong 最近期的作品