AlexJYJY 於 2011 年 11 月 29 日 上載

共尋夢的那些蓮

各位大倌吉祥, 香港人腦袋嚴重透支, 總係希望用盡每一分, 賺盡每一毛 ... 真係戥佢地辛苦 ~
小笨雞就唔同, 日頭發白日夢, 晚黑就搵周公, 個腦幾廿年嚟冇乜點用過, 保養得仲好好哩 ~~~ ^O^
感謝點閱這些蓮, 包涵包涵哩 ~~~ ^___^

105
讚好
4.7k
瀏覽
107
回應
AlexJYJY 最近期的作品